Logo Dopravná akadémia Logo Žilinský samosprávny kraj
Facebook Twitter YouTube RSS feed
Dopravná akadémia
Rosinská cesta 2
010 08, Žilina
Banner 4
Školská jedáleň

Školská jedáleň

Školská jedáleň

Osvojenie si zdravých stravovacích návykov detí a mládeže sa považuje za jednu z najúčinnejších foriem prevencie nutrične podmienených chorôb na formovaní ktorých sa podieľajú aj zariadenia školského stravovania.

Školské stravovanie je neodmysliteľnou súčasťou škôl a školských zariadení. Základnou požiadavkou a úlohou v školskom stravovaní je zachovať výrobu jedál a nápojov z čerstvých surovín, používať potravinové komodity najvyššej kvality s vysledovateľnosťou pôvodu a s možnosťou využitia alternatívnych potravinových komodít z dôvodu personálnej a technologickej náročnosti a preukázateľných finančných úspor.

Cieľom našej školskej jedálne je zabezpečiť kvalitné a chutné stravovanie s ohľadom na výživnú a vyváženú stravu. Pri príprave jedál z odborného hľadiska preferujeme stravu, pripravovanú z čerstvých surovín, ktorá má zodpovedajúcu energetickú a biologickú hodnotu. Využívajú sa zdravšie spôsoby prípravy stravy ako je varenie, dusenie, pečenie.

 

V školskej jedálni sa výroba jedál uskutočňuje podľa

 1. a) materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie a receptúr, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť,
 2. b) odporúčaných výživových dávok podľa vekových kategórií stravníkov,
 3. c) zásad na zostavovanie jedálnych lístkov podľa vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 zo 14.9.2009 o zariadení školského stravovania prílohy č. 1,
 4. d) hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnej praxe – HACCP,
 5. e) finančného príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedlo podľa zvoleného finančného pásma

Jedálny lístok je zostavený na základe zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov v školskom stravovaní.

V rámci 5 stravovacích dní sa podávajú:

 • 2 hlavné jedlá s mäsovým pokrmom – hydina, bravčové, hovädzie, ryby s plnou hmotnosťou, nie mleté
 • 1  hlavné jedlo so zmiešaným pokrmom –    so zníženou dávkou mäsa
 • 2 odľahčovacie jedlá            – 1x s múčnym pokrmom – sladké

– 1x so zeleninovým pokrmom

K polievkam podávame chlieb.

Ku každému hlavnému jedlu sa podáva nápoj – čierne, zelené alebo ovocné čaje, rôzne ovocné nápoje, mlieko alebo ochutené mliečne nápoje. Minimálne 2 x v týždni podávame šaláty, ktoré sa pripravujú výhradne z čerstvej zeleniny a ovocia. Podľa možnosti finančnej normy za obedom podávame ovocie, jogurt, musli tyčinky alebo rôzne múčniky.

Jedálny lístok je zverejnený na nástenke pre vstupom do školskej jedálne, na internetovej stránke školy http://doaza.edu.sk/ a na internetovom portáli  https://www.strava.cz/strava/.

Naša školská jedáleň je zapojená do celospoločenského programu podpory zdravia ,,Školský mliečny program“ dotovaný v rámci projektu na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov podľa nariadenia Komisie (ES) č. 657/2008.

V školskej jedálni máme zavedený elektronický systém objednávania a výdaja stravy s použitím osobných identifikačných kariet.

Elektronický systém umožňuje prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy aj prostredníctvom internetu https://www.strava.cz/strava/
– túto službu si stravník musí prihlásiť u vedúcej školskej jedálne
– na prihláške na stravovanie je potrebné vypísať užívateľské meno a heslo (údaje po aktivácii si môžete zmeniť).

Systém zároveň umožní zasielať správy zo školskej jedálne podľa vášho výberu:

 • potvrdenie objednávky
 • nedostatočná výška konta
 • neodobratá strava
 • mesačný prehľad
 • potvrdenie došlej platby

 

Výška ceny stravného lístka               1,24   €

z toho – 1,19 €   finančný limit na potraviny

                                                                       – 0,05 €   príspevok na režijné náklady

 

Výdaj obedov                      11:45  do  13:45 hod.

Pripravujeme 2 druhy jedál.

Záujemci o II. hlavné jedlo

 • sa prihlásia deň dopredu do 13,30 hod. cez terminál na objednávanie stravy alebo internet,
 • jedlo sa bude pripravovať, ak počet prihlásených  nebude nižší ako 30,
 • II. jedlo bude vydané len tým stravníkom, ktorí si ho prihlásili – nenechávajte si prihlasovanie II. jedla na posledný možný termín, často sa stáva, že nakoniec sa zabudnete prihlásiť a na druhý deň už nie je možné zmeniť počty, alebo z dôvodu nízkeho počtu prihlásených sa jedlo nepripravuje,
 • prihlasovanie II. jedla je možné aj týždeň vopred t.j. hneď ako je zverejnený jedálny lístok.

 

ÚHRADA STRAVNÉHO

Úhrada stravného sa realizuje bezhotovostným platobným stykom mesačne vopred.

 • uskutočňuje sa formou paušálneho preddavku (trvalý príkaz na úhradu obmedzený na čas od augusta do mája), trvalý príkaz si zadáte vo Vašej banke,
 • výška mesačného poplatku je stanovená na sumu zodpovedajúcu 20 stravným dňom,
 • termín realizácie platby je najneskôr do 20. dňa v mesiaci (bez júna a júla),
 • termín zadania prvej platby je 20.08.2016 (najneskôr 30.08.2016 – platba na september,
 • termín zadania poslednej platby je 20.5.2017 – platba na jún,
 • pripísaním sumy na účet školskej jedálne bude stravník automaticky prihlásený na nasledujúci mesiac na stravovanie ( nie je potrebné nosiť potvrdenia o úhrade),
 • v prípade zmeny čísla účtu z ktorého sa stravné uhrádza – uvedeného na prihláške na stravovanie, žiadam Vás o okamžité oznámenie uvedenej skutočnosti.

 

VRÁTENIE PREPLATKU STRAVNÉHO:

 • vyúčtovanie zálohových platieb (preplatok) sa uskutoční do konca školského roka, j. do 31.júla poukázaním na účet stravníka,
 • v prípade ukončenia stravovania – v priebehu školského roka, sa vyúčtovanie zálohových platieb (preplatok) uskutoční na základe žiadosti o vrátenie preplatku        (vzor žiadosti nájdete na internetovej stránke školy pod JEDÁLEŇ),
 • v prípade nízkeho preplatku (menej ako 5,00 €) sa tento prenáša do nasledujúceho        školského roka (ak žiak zostáva žiakom školy),

 

Pokyny s údajmi k zadaniu trvalého príkazu dostane stravník po odovzdaní prihlášky na stravovanie.

PRIHLASOVANIE NA STRAVOVANIE

Záujemci o stravovanie si vyzdvihnú prihlášku na stravovanie u vedúcej školskej jedálne alebo vytlačia z internetovej stránky školy v časti jedáleň – vyplnenú a podpísanú odovzdajú vedúcej ŠJ. Na stravovanie môže byť prihlásený až po odovzdaní uvedenej prihlášky.

Odber stravy ako aj odhlasovanie sa vykonáva elektronickým systémom prostredníctvom identifikačnej karty, ktorú si stravník zakúpi u vedúcej ŠJ. Táto karta mu bude slúžiť po celú dobu stravovania v školskej jedálni.

Cena identifikačnej karty          1,50 €

 

Prihlasovanie na stravu sa vykonáva

 • deň vopred do 13,30 hod.

Po tomto termíne bude stravník na stravovanie prihlásený až od nasledujúceho dňa.

 

Na začiatku mesiaca bude stravník prihlásený na stravovanie:

 • automaticky elektronickým systémom – pripísaním sumy na účet školskej jedálne bude stravník automaticky prihlásený na stravovanie na nasledujúci mesiac – nie je potrebné nosiť potvrdenie o úhrade
 • automaticky elektronickým systémom – v prípade, že úhrada stravného nebola včas zrealizovaná len do výšky preplatku na stravnom za predchádzajúce obdobie – stravník si má možnosť prekontrolovať túto skutočnosť cez terminál na objednávanie stravy umiestnený pred vstupom do školskej jedálne – prihlásenie je vyznačené symbolom    „ X “, na nasledujúce obdobie bude prihlásený až po pripísaní sumy na účet školskej jedálne
 • v prípade, že úhrada stravného nebola včas zrealizovaná a prevod platby môže trvať aj 2 dni, na stravovanie môže byť stravník prihlásený po odovzdaní potvrdenia o úhrade (ústrižok poštovej poukážky alebo výpis z účtu o prevode – môže sa zaslať na email vedúcej školskej jedálne), kedy mu bude aktivovaná identifikačná karta

 

ODHLASOVANIE ZO STRAVY

Kedy nie je potrebné sa odhlasovať

 • dni kedy je stravník na praxi – stravníci sú trvalo odhlásení
 • počas celoškolských akcií, kedy sú všetci žiaci mimo školy – na nástenke bude vyvesený oznam, že sa strava neposkytuje

Kedy sa musím odhlásiť

 • počas ochorenia
 • počas školských akcií – týka sa to len niektorých tried – výlety, exkurzie, účelové cvičenia, kurzy pohybovej aktivity, súvislá odborná prax a podobne
 • počas neprítomnosti v škole

 

Odhlasovanie zo stravy sa vykonáva:

 • v pondelok do 7,00 hod. ráno
 • v utorok až piatok deň vopred do 13,30 hod.

 

Stravník sa môže zo stravy odhlásiť v uvedených termínoch:

Prednostne prostredníctvom terminálu umiestneného pred vstupom do školskej jedálne

– prostredníctvom internetu – www.strava.cz , číslo jedálne 9643

v závažných prípadoch – osobne alebo na telefónnom čísle

– ústredňa  041/ 52 52 021 kl. 23 alebo 15 

            – kancelária vedúcej školskej jedálne 041/2028 8 58

 • emailovú adresu vedúcej ŠJ prosím nepoužívať na odhlasovanie sa zo stravy

 

Upozorňujem Vás, že po tomto termíne elektronický systém neumožní odhlásiť sa zo stravy na nasledujúci deň.

POZOR!

Odhlasovanie a prihlasovanie stravy cez internet na pondelok  sa dá realizovať len počas pracovných dní t.j. najneskôr v piatok do 13,30 hod. V prípade ochorenia môžete odhlásenie vykonať osobne alebo telefonicky v pondelok ráno do 7,00 hod.

 

 

ZABUDNUTIE KARTY

 • v kancelárií vedúcej školskej jedálne bude vystavený náhradný stravný lístok, a zároveň bude zablokovaný odber stravy na kartu,
 • náhradné stravné lístky sa vydávajú do 10,30 hod.,
 • v čase hlavného výdaja stravy od 12,05 do 12,40 hod. sa náhradné lístky nevydávajú, náhradný lístok bude vystavený až po ukončení hlavného výdaja

 

STRATA KARTY

 • túto skutočnosť treba okamžite nahlásiť v kancelárii vedúcej školskej jedálne, kde bude karta následne zablokovaná pre prípad neoprávneného použitia,
 • pre pokračovanie v stravovaní je potrebné zakúpiť novú kartu

 

ZA NEODOBRATÚ, ALEBO VČAS NEODHLÁSENÚ STRAVU SA NÁHRADA NEPOSKYTUJE.

 

V prípade nejasností alebo požiadaviek obráťte sa na vedúcu školskej jedálne a určite nájdeme riešenie.

 

KONTAKT

Vedúca školskej jedálne:  Ing. Segiňová Mária seginova@doaza.edu.sk
Kontakt, číslo telefónu:    041 /  525 20 21 kl. 23 alebo 15 – ústredňa

                                            041 / 2028 858 – kancelária vedúcej ŠJ       

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE