ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku ŽSK č. 04/2017/DA

Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9 a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „Zásad“) zverejňuje zámer  prenajať časť svojho dočasne prebytočného majetku formou priameho nájmu.

Predmetom nájmu je časť pozemku:

– vonkajšieho areálu Strediska odbornej praxe Dopravnej akadémie, Košická cesta 2, parcela KN-C č. 5396/20, katastrálne územie Žilina, zapísané na LV č. 466 za účelom umiestnenia reklamného billboardu, o výmere 9 m2. Súčasťou pozemku je reklamný stožiar vo vlastníctve inej právnickej osoby.

Bližšie informácie KLIK SEM alebo Zverejnené zámery Dopravnej akadémie, Žilina

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

CAPTCHA Antiboot
Odpovedajte číslom, nie slovom *
Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.